Chính sách nhà phân phối

CDTS luôn xem trọng các nhà phân phối là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động kinh doanh của mình, góp phần không nhỏ vào thành công của CDTS. CDTS luôn đề cao sự hợp tác bền vững với các nhà phân phối bằng những chính sách ưu đãi nhất.

1.     Luôn chào đón những nhà phân phối có năng lực, tin tưởng tuyệt đối sản phẩm CDTS và mong muốn hợp tác lâu dài với CDTS.

2.     CDTS xây dựng bộ tiêu chuẩn nhà phân phối cho các sản phẩm chiến lược.

3.     Tất cả các nhà phân phối đều phải có hồ sơ được lưu trữ và cập nhật thường xuyên.

4.     Hồ sơ nhà phân phối ít nhất phải bao gồm: Hồ sơ công ty hoặc tổ chức, sơ đồ tổ chức, chính sách bán hàng, quy trình bán hàng,  …

5.     Tất cả nhà phân phối đều được đánh giá định kỳ hàng tháng, hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu.

6.     Nhà phân phối chiến lược cũng được kiểm tra, đánh giá đột xuất để so sánh với các nhà phân phối khác.